Akademik Personel Bilgi Bankası

Arş. Gör. Dr. Mustafa KOCAARSLAN

İlköğretim Bölümü  Sınıf Öğretmenliği ABD

e-posta: mkocaarslan@bartin.edu.tr
Telefon: 0 378 223 54 65    .  
Faks: 0 378 223 52 08
Eğitim Bilgileri
Lisans:                  Yüzüncü Yıl Üniversitesi , Eğitim Fakültesi , Sınıf öğretmenliği   -  2007
Yüksek Lisans:   Yüzüncü Yıl Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü , Eğitim Programları ve Öğretim   -  2010
Doktora:              Gazi Üniversitesi , Eğitim Bilimleri Enstitüsü , Sınıf Öğretmenliği Eğitimi   -  2015
Akademik Çalışmalar

MAKALE


A.Social Sciences Citation Index (SSCI)

A1.


B.SSCI-SCI-Expanded Dışı Hakemli

B1.Kocaarslan,M. (2013). Classroom teachers views about reading comprehension difficulties in Turkish lessons: A qualitative research. TheJournal of Academic Social Science Studies, 6(8), 373-393.pdf

B2 Kocaarslan, M. ve Çeliktürk, Z (2013).Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlık Yeterliklerinin Belirlenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 344-362 pdf

B3Kocaarslan,M(2014). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Asya Öğretim Dergisi [AsianJournal of Instruction], 2(1), 46-55 pdf


C.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

C1.Kocaarslan,M. (2012). Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Tekniği ve İlköğretim 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddenin Değişimi ve Tanınması Adlı Ünitede Kullanımı, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (18),  269-279 pdf

C2 Genç, M ve Kocaarslan, M (2013). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 327-344. pdf


BİLDİRİ

D.Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) BasılanBildiriler


D1. Akyol, H ve Kocaarslan,M. (2013). The Development of A Student's Reading Skills with Reading Difficulties: A Case Study, 5th International Congress of Educational Research, 18 Mart  Üniversitesi, Çanakkale, 6-9 Haziran 2013.

D2.Genç, M. ve Kocaarslan, M. (2012). The Correlatıon Between Prospectıve Teacher’s   Learnıng Styles and Gender, Regıstered Program, Preferences of Gettıng Informatıon, 4 th International Congress of Educational Research, Yıldız Teknik Üniversitesi, Istanbul, 4-7 Mayıs 2012.

D3 Kocaarslan,M ve Güler, B. (2014). Okuma motivasyonu sosyo-bilimsel içerikli metinleri anlamada etkili bir yordayıcı mı?Yordama gücü anlama türüne göre farklılaşmakta mıdır?  VI Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 5-8 Haziran 2014.

D4.Kocaarslan,M ve Güler, B. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme dersinde kelime ilişkilendirme testi ile ölçülen kavramsal yapıları ile akademik başarıları arasındaki ilişki. VI Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 5-8 Haziran 2014.

D5.Kocaarslan,M ve Ergün, A. (2014). An examination of first graders’ reading performance in terms of text types at the end of year. 9th International Balkans Education and Science Conference. Trakya University, Edirne, 16-18Ekim

D6. Kocaarslan, M ve Ergün, A. (2014). Assessment of first graders’ oral reading records in terms of prosodic competences at the end of year . 9th International Balkans Education and Science Conference. Trakya University,Edirne, 16-18 Ekim

E.Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

E1Kocaarslan, M ve Yamaç, A (2013) Sınıf öğretmenleri için bir öğretim aracı: Kelime duvarı ve etkinlikleri, 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 5-7 Eylül 2013.

E2.Kocaarslan, M. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersinde Okuduğunu Anlama Güçlüğüne İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Araştırma, 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, 23-25 Mayıs 2013

E3.Yamaç, A., Kocaarslan, M ve Çeliktürk, Z. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazma ve Yazma Öğretimine İlişkin Deneyim ve İnançları, 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, 23-25 Mayıs 2013

E4.Çeliktürk, Z ve Kocaarslan, M. (2012). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlık Yeterliklerinin Belirlenmesi, 21 Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 12-14 Eylül 2012.

E5.Kocaarslan, M. (2012). İlköğretimde Çalışan Öğretmenlerin Proje Görevlerine İlişkin Uygulamalarının Değerlendirilmesi, 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 27-29 Eylül, 2012

E6. Kocaarslan, M ve Akosmanoğlu, E.  (2013). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (Bartın Üniversitesi Örneği), 15. Ulusal İlköğretim Bölümü Öğrenci Kongresi, 8-9 Kasım, 2013.

E7Kocaarslan,M (2014). İlköğretim öğrencileri (1-6.sınıflar) için okumaya yönelik tutum ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 29-31 Mayıs 2014.İş Deneyimi

Sınıf Öğretmeni- Adilcevaz Atatürk İlköğretim Okulu- 2007-2011

Araştırma Görevlisi- Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi- 2011-devam


Verilen Seminerler

Eğitimde İnovasyon ve Başarıyı Temsil Eden Örnek Bir Ülke: Finlandiya (Konuşmacı). Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Zirvedekilerle Buluşma Eğitim Programı, 23.05.2012. Bartın sunum pdf

Çocukta Dil Gelişimi (Uzman Öğretim Elemanı):Bartın Üniversitesi Aile Danışmanlığı Sertifika Programı. Bartın Devlet Hastanesi, 28 Mayıs 2013.

Zihinsel Engelli Bireylere Okuma Yazma Öğretimi (Uzman Öğretim Elemanı): Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Mesleki Gelişim Programı, Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Tamamlama Programı 30 Haziran-11 Temmuz 2014


İlgi  Alanları            

Bir Bilim Olarak Okuma ve Öğretimi (Reading Science and Instruction)

Okuduğunu Anlama (Reading Comprehension)

Okuryazarlık ve Türleri (Literacy and its types)

Çocukluk Döneminde Bilişsel Gelişim (Childhood Cognitive Development).
 Akademik Personel Sayfanızı Düzenlemek İçin Tıklayınız.

 HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink                                  HyperLink                                           
Copyrihgt © 2012 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Tüm Hakları Saklıdır. egitim@bartin.edu.tr                                                 Grafik & Yazılım: Barış ÇUKURBAŞI