Akademik Personel Bilgi Bankası

Arş. Gör. Dr. Mustafa KOCAARSLAN

İlköğretim Bölümü  Sınıf Öğretmenliği ABD

e-posta: mkocaarslan@bartin.edu.tr
Telefon: 0 378 223 54 53    .  
Faks: 0 378 223 52 08
Eğitim Bilgileri
Lisans:                  Yüzüncü Yıl Üniversitesi , Eğitim Fakültesi , Sınıf öğretmenliği   -  2007
Yüksek Lisans:   Yüzüncü Yıl Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü , Eğitim Programları ve Öğretim Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa TATAR   -  2010
Doktora:              Gazi Üniversitesi , Eğitim Bilimleri Enstitüsü , Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Danışmanlar :Prof. Dr. Hayati AKYOL ve Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ   -  2015
Akademik Çalışmalar

Akademik Çalışmalar

Makale

A.Social  Sciences Citation Index (SSCI)

A1.

B.SSCI-SCI-Expanded Dışı Hakemli

 B1.Kocaarslan,M. (2013). Classroom teachers views about reading comprehension difficulties in Turkish lessons: A qualitative research. TheJournal of Academic Social Science Studies, 6(8), 373-393.Doi Number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1956 

C.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

C1.Kocaarslan,M. (2012). Tanılayıcı Dallanmış AğaçTekniği ve İlköğretim 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddenin Değişimi veTanınması Adlı Ünitede Kullanımı, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (18),  269-279.

C2.Genç,M.ve Kocaarslan, M.(2013).The Correlation Between Prospective Teacher’s Learning Styles and Gender, Registered Program,Preferences of Getting Information. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 327-344.

C3.Kocaarslan, M. ve Çeliktürk,Z (2013).Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlık Yeterliklerinin Belirlenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 344-362

C4.Kocaarslan, M.(2014). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Asya Öğretim Dergisi [Asian Journal of Instruction],2(1), 46-55

C5 Kocaarslan,M. ve Yamaç, A. (2015). Sınıf öğretmenleri için bir öğretim aracı: Etkileşimli kelime duvarı ve etkinlikleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(3). 834-850.

 BİLDİRİ

D.Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) BasılanBildiriler

D1. Kocaarslan, M. ve Akyol, H. (2013). The Development of A Student's Reading Skills with Reading Difficulties: A CaseStudy, 5th International Congress of Educational Research, 18 Mart  University,Çanakkale, 6-9 Haziran 2013.

D2.Genç, M. ve Kocaarslan, M. (2012). The Correlation Between Prospective Teacher’sLearnıng Styles and Gender, Registered Program, Preferences of Gettıng Informatıon, 4 th International Congress of Educational Research, Yıldız Teknik Üniversitesi, Istanbul, 4-7 Mayıs 2012.

D3 Kocaarslan,M ve Güler, B.(2014). Okuma motivasyonu sosyo-bilimsel içerikli metinleri anlamada etkili bir yordayıcı mı? Yordama gücü anlama türüne göre farklılaşmakta mıdır? VI Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. Hacettepe Üniversitesi,Ankara, 5-8 Haziran 2014.

D4.Kocaarslan,M ve Güler, B. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme dersinde kelime ilişkilendirme testi ile ölçülenkavramsal yapıları ile akademik başarıları arasındaki ilişki. VI Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 5-8 Haziran 2014.

D5.Kocaarslan,M ve Ergün, A. (2014). An examination of first graders’reading performance in terms of text types at the end of year. 9th International Balkans Education and Science Conference. Trakya University, Edirne, 16-18 Ekim

D6. Kocaarslan, M ve Ergün, A. (2014). Assessment of first graders’ oral reading records in terms of prosodic competences at the end ofyear . 9th International Balkans Education and Science Conference. Trakya University, Edirne,16-18 Ekim

D7. Köse, N., Kocaarslan, M. ve Güneş, F.(2014).Metacognitive awareness of reading strategies of prospective teachers. The International Journal of Arts &Sciences’ (IJAS). American University of Rome, Rome, 28-31 October.

D8. Kocaarslan, M. (2015). An exploratorystudy of the relationships between reading comprehension competence, readingattitude, and the vividness of mental imagery among fourth -grade students.International Conference on New Horizons in Education (INTE). Barcelona, Spain,10-12 June.

E.Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

E1.Kocaarslan,M. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersinde Okuduğunu Anlama Güçlüğüne İlişkin Görüşleri: Nitel BirAraştırma, 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, 23-25 Mayıs 2013

E2.Yamaç, A.,Kocaarslan, M ve Çeliktürk, Z. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazma ve Yazma Öğretimine İlişkin Deneyim ve İnançları, 12. Ulusal SınıfÖğretmenliği Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, 23-25 Mayıs 2013

E3.Çeliktürk, Z ve Kocaarslan, M. (2012). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlık Yeterliklerinin Belirlenmesi, 21 UlusalEğitim Bilimleri Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 12-14 Eylül 2012.

E4.Kocaarslan, M. (2012). İlköğretimde Çalışan Öğretmenlerin Proje Görevlerine İlişkin Uygulamalarının Değerlendirilmesi, 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 27-29Eylül, 2012.

E5. Kocaarslan, M ve Yamaç, A (2013). Sınıf öğretmenleri için bir öğretim aracı: Kelime duvarı ve etkinlikleri, 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 5-7 Eylül 2013.

E6. Kocaarslan, M ve Akosmanoğlu, E.  (2013). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (Bartın Üniversitesi Örneği), 15. Ulusal İlköğretim Bölümü Öğrenci Kongresi, 8-9 Kasım, 2013.

E7. Kocaarslan,M (2014). İlköğretim öğrencileri (1-6.sınıflar) için okumaya yönelik tutum ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 29-31 Mayıs 2014.

E8.Kocaarslan, M. (2015). Sheveland Zihinsel İmaj Netliği Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 14. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Bartın Üniversitesi, Bartın, 21-23 Mayıs 2015

E9. Kocaarslan, M., Akyol, H. ve Güneş, F.(2015). Zihin Gözünü Eğitme: Büyülü Bir Strateji Olarak Zihinsel İmaj Oluşturmanın Okuduğunu Anlamaya Etkisi. 14. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Bartın Üniversitesi,Bartın, 21-23 Mayıs 2015

F.Kitap Bölümü

F1. Kocaarslan, M. (2015).Tanılayıcı Dallanmış Ağaç, Yapılandırılmış Grid, V Diyagramı. Firdevs Güneş (Ed.), Öğretim Yöntem ve Teknikleri içinde(s.388-397). Ankara: Pegema Yayıncılık.

G.Yayınlara Yapılan Atıflar

Atıf Yapılan Yayın

G1. Kocaarslan, M. (2012). Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Tekniği ve İlköğretim 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddenin Değişimi ve Tanınması Adlı Ünitede Kullanımı, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (18),  269-279.

Atıf Yapan Yayınlar

G1.1.Büyüktokatlı,N., & Bayraktar, Ş.(2014). Alternative assessment practices in science. Pegem Journal of Education & Instruction, 4(1), 2014, 103-126 (Indeks:Ulakbim)

G1.2. Çelen, Ü. (2014). Psychometric properties ofdiagnostic branched tree. Education and Science 39(174),  201-213 (Indeks: SSCI)

G1.3. Karaoğlu, A. (2014). İlköğretim 4.ve 5. sinif fen ve  teknoloji derslerinde kullanılan  tamamlayici ölçme-değerlendirme  yöntemlerinin öğretmen  görüşlerine göre incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.

G1.4. Şekerci, A. R. (2014). Günlük  yaşamda  kullanilan bazi  kimya  kavramlarina yönelik  tanilayici  dallanmiş ağacin (tda) geliştirilmesi. 3rd. World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS, Uluslararası Antalya Üniversitesi,Antalya.

G1.5. Duman, M. Ş., Sarışan, A., &Avcı, G. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının kaynama vebuharlaşma konularındaki kavram yanılgılarının belirlenmesi. 11. Ulusal Fenve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri. Çukurova Üniversitesi,Adana.

Atıf Yapılan Yayın

G2. Genç,M.ve Kocaarslan,M.(2013).The Correlation Between Prospective Teacher’s Learning Styles and Gender, Registered Program, Preferences of Getting Information. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 327-344.

Atıf Yapan Yayınlar

G2.1.Kandil-İngeç,Ş. (2015). Turkish pre-service physıcs teacher’s preferred learning styles. Educational Research and Reviews, 10(4), 403-415. (Indeks:ERIC)

G2.2. Meşe, C., Haseski, H. A., & Barut, E. (2014). Determination of the relationship  between practice of social  networks and learning styles. Route Educational and Social Science Journal,1(3). 33-49.

G2.3. Turan, İ. (2015). The effects of classroom teacher candidates’ learning styles on attitudes and academic achievements relation togeography course. E-Journal of New WorldSciences Academy, 10(1). 1-16 (Indeks: Ulakbim)

G2.4. Karadağ, R. (2014). Öğretmen adaylarının bitişik eğik yazıya ilişkin tutumları ve öğrenme biçimleri arasındaki ilişki. UluslararasıSosyal Araştırmalar Dergisi, 7(31). 655-667. (Indeks: Ulakbim)

G2.5. Çelik, H. C., &Gündüz, S. (2014). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin akademik başarı ve matematiğe yönelik tutumları açısından incelenmesi. Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans’ında sunulmuş bildiri. Siirt Üniversitesi.

G2.6. Keleş, A. (2015). Beden eğitimi ve spor öğretmenliğiöğrencilerinin öğrenme stillerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarınınincelenmesi. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi’nde sunulmuşbildiri. Mersin Üniversitesi.

G2.7. Kösece, P., Üredi, L.,& Akbaşlı, S. (2015). Eğitim fakültesi sinif öğretmenliği bölümü öğrencilerininkişilik tipleriyle öğrenme stilleri arasindaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies, 10(7), 675-688. (Indeks:Ulakbim)

G2.8. Karamustafaoğlu, O.,Yurtyapan, E., Coşkun, Ö., Divarcı, Ö.F., & Derin, M. (2015). Ortaokul öğrencilerinin öğrenme stilleri ilebazı değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılması. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 29-44.

Atıf Yapılan Yayın

G3. Kocaarslan,M.(2014). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Asya Öğretim Dergisi [Asian Journal of Instruction], 2(1), 46-55.

Atıf Yapan Yayınlar

G3.1. Gunduz, Y.(2014). An examination of the factors that contribute to teacher candidates’ attitudes towards teaching profession in variousaspects. Anthropologist, 18(3), 799-810(Indeks: SSCI).

G3.2. Kol, S. (2015). Okul öncesi öğretmen adaylarinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarinin çeşitli değişkenler açisindan incelenmesi.Akademik Bakış Dergisi, 48, 147-156.

Atıf Yapılan Yayın

G4.Kocaarslan,M. ve Çeliktürk, Z (2013).Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlık Yeterliklerinin Belirlenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 344-362

Atıf Yapan Yayınlar

G4.1.Kiper, A. , Kırksekiz,A., &Çam, E. (2014). Üniversite öğrencilerinin görsel okuryazarlık yeterlikleri. Instructional Technologies&TeacherEducation Symposium’da basılmış bildiri. Afyonkarahisar Üniversitesi. 56-60. 

G4.2 Güney, N. & Aytan,T. (2015). A social media material in Turkish language teaching. International Journal of Languages’Education and Teaching, 5, 1983-1989.

Atıf Yapılan Yayın

G5.Kocaarslan,M. (2013). Classroom teachers views about reading comprehension difficulties inTurkish lessons: A qualitative research. TheJournal of Academic Social Science Studies, 6(8), 373-393.

Atıf Yapan Yayınlar

G5.1 Beşgül,M. (2015). Okuma güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin okuduğunu anlamabecerilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yakın Doğu Üniversitesi,Lefkoşa.


İş Deneyimi

Sınıf Öğretmeni- Adilcevaz Atatürk İlköğretim Okulu- 2007-2011

Araştırma Görevlisi- Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi- 2011-devam


Verilen Seminerler

Eğitimde İnovasyon ve Başarıyı Temsil Eden Örnek Bir Ülke: Finlandiya (Konuşmacı). Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Zirvedekilerle Buluşma Eğitim Programı, 23.05.2012. Bartın sunum pdf

Çocukta Dil Gelişimi (Uzman Öğretim Elemanı):Bartın Üniversitesi Aile Danışmanlığı Sertifika Programı. Bartın Devlet Hastanesi, 28 Mayıs 2013.

Zihinsel Engelli Bireylere Okuma Yazma Öğretimi (Uzman Öğretim Elemanı): Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Mesleki Gelişim Programı, Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Tamamlama Programı 30 Haziran-11 Temmuz 2014


İlgi  Alanları            

Bir Bilim Olarak Okuma ve Öğretimi (Reading Science and Instruction)

Okuduğunu Anlama (Reading Comprehension)

Okuryazarlık ve Türleri (Literacy and its types)

Çocukluk Döneminde Bilişsel Gelişim (Childhood Cognitive Development).
 Akademik Personel Sayfanızı Düzenlemek İçin Tıklayınız.

 HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink                                  HyperLink                                           
Copyrihgt © 2012 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Tüm Hakları Saklıdır. egitim@bartin.edu.tr                                                 Grafik & Yazılım: Barış ÇUKURBAŞI