Akademik Personel Bilgi Bankası

Yrd.Doç.Dr. Mustafa KOCAARSLAN

İlköğretim Bölümü  Sınıf Öğretmenliği ABD

e-posta: mkocaarslan@bartin.edu.tr
Telefon: 0 378 223 54 53    .  
Faks: 0 378 223 52 08
Eğitim Bilgileri
Lisans:                  Yüzüncü Yıl Üniversitesi , Eğitim Fakültesi , Sınıf öğretmenliği   -  2007
Yüksek Lisans:   Yüzüncü Yıl Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü , Eğitim Programları ve Öğretim Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa TATAR   -  2010
Doktora:              Gazi Üniversitesi , Eğitim Bilimleri Enstitüsü , Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Danışmanlar :Prof. Dr. Hayati AKYOL ve Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ   -  2015
Akademik Çalışmalar

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ


Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Sınıf Öğretmenliği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2007

Y. Lisans

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2010

Doktora

Sınıf Öğretmenliği

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2015

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

İlköğretimde görev yapan öğretmenlerin tamamlayıcı bir değerlendirme aracı olan proje görevlerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TATAR, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı:

Zihinsel imaj oluşturma öğretiminin 4. Sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerini  geliştirmeye etkisi.

Prof. Dr. Hayati AKYOL ve Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Sınıf Öğretmeni

Milli Eğitim Bakanlığı

2007-2011

Arş.Gör. 

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi ABD.

2011-2015

Dr.Arş. Gör.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi ABD.

2015-2016

Yrd. Doç. Dr

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi ABD.

2016-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Projelerde Yaptığı Görevler :

Bilgi Teknolojisinden Beyin Teknolojisine. TR81/14/SOSYAL/0105 nolu Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Projesi: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi projesi. (Proje Ekibi-Araştırmacı). Başlangıç- Bitiş Tarihi 20/06/2014-21/03/205.

İdari Görevler :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Uluslararası Okuma Araştırmaları Derneği

Ödüller :

 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

Güz

İlk okuma ve Yazma Öğretimi

  3

  0

  43

 Ölçme ve Değerlendirme

  3

  0

  43

İlkbahar

Yetişkinlerde Okuma ve Yazma Öğretimi

  2

  2

  20

Güzel Yazı Teknikleri

  1

  2

  45

 

 

 

 

2015-2016

Güz

İlk okuma ve Yazma Öğretimi

  3

  0

  48

Öğretim İlke ve Yöntemleri

  3

  0

  45

Ekran Okuma ve Yazma

  2

  0

  14

Türk Dili 1: Yazılı Anlatım

  2

  0

 220

Sınıf Yönetimi

  2

  0

 140

İlkbahar

 

 

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B1. Genç, M. ve Kocaarslan, M. (2012). The Correlation Between Prospective Teacher’s Learnıng Styles and Gender, Registered Program, Preferences of Gettıng Informatıon, 4 th International Congress of Educational Research, Yıldız Teknik University, Istanbul, 4-7 Mayıs 2012

B2. Akyol, H. ve Kocaarslan, M. (2013). The Development of A Student's Reading Skills with Reading Difficulties: A Case Study, 5th International Congress of Educational Research, 18 Mart  University, Çanakkale, 6-9 Haziran 2013

B3. Kocaarslan, M ve Güler, B. (2014). Okuma motivasyonu sosyo-bilimsel içerikli metinleri anlamada etkili bir yordayıcı mı? Yordama gücü anlama türüne göre farklılaşmakta mıdır?  VI Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 5-8 Haziran 2014

B4. Kocaarslan,M ve Güler, B. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme dersinde kelime ilişkilendirme testi ile ölçülen kavramsal yapıları ile akademik başarıları arasındaki ilişki. VI Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 5-8 Haziran 2014.

B5. Kocaarslan,M ve Ergün, A. (2014). An examination of first graders’ reading performance in terms of text types at the end of year. 9th International Balkans Education and Science Conference. Trakya University, Edirne, 16-18 Ekim

B6. Kocaarslan, M ve Ergün, A. (2014). Assessment of first graders’ oral reading records in terms of prosodic competences at the end of year . 9th International Balkans Education and Science Conference. Trakya University, Edirne, 16-18 Ekim

B7. Köse, N., Kocaarslan, M. ve Güneş, F.(2014). Metacognitive awareness of reading strategies of prospective teachers. The International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS). American University of Rome, Rome, 28-31 October.

B8. Kocaarslan, M. (2015). An exploratory study of the relationships between reading comprehension competence, reading attitude, and the vividness of mental imagery among fourth -grade students. International Conference on New Horizons in Education (INTE). Barcelona, Spain, 10-12 June.

 C. Yazılan ulusal/ uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler :

C2.1.Kocaarslan, M. (2015). Tanılayıcı Dallanmış Ağaç, Yapılandırılmış Grid, V Diyagramı. Firdevs Güneş (Ed.), Öğretim Yöntem ve Teknikleri içinde (s.388-397). Ankara: Pegema Yayıncılık.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Kocaarslan, M. (2012). Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Tekniği ve İlköğretim 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddenin Değişimi ve Tanınması Adlı Ünitede Kullanımı, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (18),  269-279.

D2. Kocaarslan, M. ve Çeliktürk, Z (2013).Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlık Yeterliklerinin Belirlenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 344-362

D3. Kocaarslan, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe dersinde okuduğunu anlama güçlüklerine ilişkin görüşleri: Nitel bir araştırma. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(8), 373-393.

D4. Genç,M. ve Kocaarslan, M.(2013). Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Bartın üniversitesi örneği. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 327-344.

D5. Kocaarslan, M.(2014). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Asya Öğretim Dergisi [Asian Journal of Instruction], 2(1), 46-55.

D6. Kocaarslan, M. ve Yamaç, A. (2015). Sınıf öğretmenleri için bir öğretim aracı: Etkileşimli kelime duvarı ve etkinlikleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(3). 834-850.

 E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.Çeliktürk, Z ve Kocaarslan, M. (2012). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlık Yeterliklerinin Belirlenmesi, 21 Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 12-14 Eylül 2012.

E2.Kocaarslan, M. (2012). İlköğretimde Çalışan Öğretmenlerin Proje Görevlerine İlişkin Uygulamalarının Değerlendirilmesi, 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 27-29 Eylül, 2012.

E3. Kocaarslan, M. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersinde Okuduğunu Anlama Güçlüğüne İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Araştırma, 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, 23-25 Mayıs 2013

E4.Yamaç, A.,Kocaarslan, M ve Çeliktürk, Z. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazma ve Yazma Öğretimine İlişkin Deneyim ve İnançları, 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, 23-25 Mayıs 2013

E5. Kocaarslan, M ve Yamaç, A (2013). Sınıf öğretmenleri için bir öğretim aracı: Kelime duvarı ve etkinlikleri, 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 5-7 Eylül 2013.

E6.Kocaarslan, M ve Akosmanoğlu, E.  (2013). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (Bartın Üniversitesi Örneği), 15. Ulusal İlköğretim Bölümü Öğrenci Kongresi, 8-9 Kasım, 2013.

E7. Kocaarslan, M (2014). İlköğretim öğrencileri (1-6.sınıflar) için okumaya yönelik tutum ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 29-31 Mayıs 2014.

E8. Kocaarslan, M. (2015). Sheveland Zihinsel İmaj Netliği Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 14. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Bartın Üniversitesi, Bartın, 21-23 Mayıs 2015

E9. Kocaarslan, M., Akyol, H. ve Güneş, F. (2015). Zihin Gözünü Eğitme: Büyülü Bir Strateji Olarak Zihinsel İmaj Oluşturmanın Okuduğunu Anlamaya Etkisi. 14. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Bartın Üniversitesi, Bartın, 21-23 Mayıs 2015

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri :

F1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

G. Diğer yayınlar :

(Yukarıdaki maddelerde yer alan başlıklardaki kategorilere girmeyen ve belirtilmek istenen tüm eserler bu maddenin altında belirtilecektir.)

G1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

H. Atıflar :

Atıf Yapılan Yayın

H1. Kocaarslan, M. (2012). Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Tekniği ve İlköğretim 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddenin Değişimi ve Tanınması Adlı Ünitede Kullanımı, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (18),  269-279.

Atıf Yapan Yayınlar

H1.1. Büyüktokatlı, N., & Bayraktar, Ş. (2014). Alternative assessment practices in science. Pegem Journal of Education & Instruction, 4(1), 2014, 103-126 (Indeks: Ulakbim)

H1.2. Çelen, Ü. (2014). Psychometric properties of diagnostic branched tree. Education and Science 39(174),  201-213 (Indeks: SSCI)

H1.3. Karaoğlu, A. (2014). İlköğretim 4.ve 5. sinif fen ve  teknoloji derslerinde kullanilan  tamamlayici ölçme-değerlendirme  yöntemlerinin öğretmen  görüşlerine göre incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.

H1.4. Şekerci, A. R. (2014). Günlük  yaşamda  kullanilan  bazi  kimya  kavramlarina  yönelik  tanilayici  dallanmiş  ağacin (tda) geliştirilmesi. 3rd. World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS, Uluslararası Antalya Üniversitesi, Antalya.

H1.5. Duman, M. Ş., Sarışan, A., & Avcı, G. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının kaynama ve buharlaşma konularındaki kavram yanılgılarının belirlenmesi. 11. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri. Çukurova Üniversitesi, Adana.

H2.6. Kutlu, H. A. ve Öztürk, S. (2015). Muhasebe  Eğitiminde  “Alternatif  Ölçme  ve  Değerlendirme  Yöntemleri”  Üzerine Görüşler. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 1(4), 1-22

H2.7.Gecgel, G. and Sekerci, A.R. (2015). Developing a concept test for chemistry topics by using the diagnostic branched tree (DBT) technique. Oxidation Communications, 38 (1A), 530-539. (Indeks: SSCI)

H2.8. Alkış-Küçükaydın, M., Karamustafaoğlu, S. ve Uluçınar-Sağır, Ş. (2014). İlkokul 4.sınıf maddeyi tanıyalım ünitesine yönelik bir başarı testi geliştirme çalışması. International Conference on Education in Mathematic, Science and Technology Proceeding Book. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

H2.9. Er, Ö. ve Şaşmaz-Ören, F. (2015). Fen ve teknoloji dersi 7.sınıf “ışık” ünitesinde alternatif değerlendirme yaklaşımları temelli öğretimin öğrencilerin akademik başarı ve tutumları üzerine etkisi. CBÜ Sosyal Bilimle Dergisi, 13(4), 135-164

 Atıf Yapılan Yayın

H2. Genç,M.ve Kocaarslan, M.(2013). Öğretmen adaylarinin öğrenme stillerinin çeşitli  değişkenler açisindan incelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 327-344.

Atıf Yapan Yayınlar

H2.1. Kandil-İngeç, Ş. (2015). Turkish pre-service physıcs teacher’s preferred learning styles. Educational Research and Reviews, 10(4), 403-415. (Indeks: ERIC)

H2.2. Meşe, C., Haseski, H. A., & Barut, E. (2014). Determination of the relationship  between practice of social  networks and learning styles. Route Educational and Social Science Journal, 1(3). 33-49.

H2.3. Turan, İ. (2015). The effects of classroom teacher candidates’ learning styles on attitudes and academic achievements relation to geography course. E-Journal of New World Sciences Academy, 10(1). 1-16 (Indeks: Ulakbim)

H2.4. Karadağ, R. (2014). Öğretmen adaylarının bitişik eğik yazıya ilişkin tutumları v eöğrenme biçimleri arasındaki ilişki. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(31). 655-667. (Indeks: Ulakbim)

H2.5. Çelik, H. C., &Gündüz, S. (2014). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin akademik başarı ve matematiğe yönelik tutumları açısından incelenmesi. Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans’ında sunulmuş bildiri. Siirt Üniversitesi.

H2.6. Keleş, A. (2015). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme stillerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi’nde sunulmuş bildiri. Mersin Üniversitesi.

H2.7. Kösece, P., Üredi, L., & Akbaşlı, S. (2015). Eğitim fakültesi sinif öğretmenliği bölümü öğrencilerinin kişilik tipleriyle öğrenme stilleri arasindaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies, 10(7), 675-688. (Indeks: Ulakbim)

H2.8. Karamustafaoğlu, O., Yurtyapan, E., Coşkun, Ö., Divarcı, Ö.F., & Derin, M. (2015). Ortaokul öğrencilerinin öğrenme stilleri ile bazı değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılması. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 29-44. (Indeks: Ulakbim)

H2.9. Şeker-Sır, N., Karataş, H. ve Çeliköz, N. (2015). Öğretmen adaylarinin öğrenme stili tercihlerine ilişkin bir inceleme. Education Sciences (NWSAES), 10(4), 237-252.

H2.10. Altın, F., Yurga, C., Zahal, O., ve Gürpınar, E. (2015). Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Alan Dersleri Başarıları Arasındaki İlişkiler. e-International Journal of Educational Research, 6(3), 46-70. (Indeks: Ulakbim).

Atıf Yapılan Yayın

H3. Kocaarslan, M.(2014). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Asya Öğretim Dergisi [Asian Journal of Instruction], 2(1), 46-55.

Atıf Yapan Yayınlar

H3.1. Gunduz, Y.(2014). An examination of the factors that contribute to teacher candidates’ attitudes towards teaching profession in various aspects. Anthropologist, 18(3), 799-810 (Indeks: SSCI).

H3.2. Kol, S. (2015). Okul öncesi öğretmen adaylarinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarinin çeşitli değişkenler açisindan incelenmesi. Akademik Bakış Dergisi, 48, 147-156.

Atıf Yapılan Yayın

H4.Kocaarslan, M. & Çeliktürk, Z (2013).Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlık Yeterliklerinin Belirlenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 344-362

Atıf Yapan Yayınlar

H4.1 Kiper, A. , Kırksekiz, A., & Çam, E. (2014). Üniversite öğrencilerinin görsel okuryazarlık yeterlikleri. Instructional Technologies&Teacher Education Symposium’da basılmış bildiri. Afyonkarahisar Üniversitesi. 56-60.

H4.2 Güney, N. & Aytan, T. (2015). A social media material in Turkish language teaching. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5, 1983-1989.

H4.3. Özdemir-Erem, N. H. ve Kırkkılıç, H. A .(2015). Türkçe eğitimi bölümü 4. sınıf öğrencilerinin görsel okuryazarlık yeterliliklerinin öğrenim türlerine göre incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ERZSOSDER), 2, 285-290. (Indeks: Ulakbim).

 Atıf Yapılan Yayın

H5. Kocaarslan, M. (2013). Classroom teachers views about reading comprehension difficulties in Turkish lessons: A qualitative research. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(8), 373-393.

Atıf Yapan Yayınlar

H5.1 Beşgül, M. (2015). Okuma güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.

Verilen Seminerler

Eğitimde İnovasyon ve Başarıyı Temsil Eden Örnek Bir Ülke: Finlandiya (Konuşmacı). Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Zirvedekilerle Buluşma Eğitim Programı, 23.05.2012. Bartın sunum pdf

Çocukta Dil Gelişimi (Uzman Öğretim Elemanı):Bartın Üniversitesi Aile Danışmanlığı Sertifika Programı. Bartın Devlet Hastanesi, 28 Mayıs 2013.

Zihinsel Engelli Bireylere Okuma Yazma Öğretimi (Uzman Öğretim Elemanı): Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Mesleki Gelişim Programı, Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Tamamlama Programı 30 Haziran-11 Temmuz 2014


İlgi  Alanları            

Bir Bilim Olarak Okuma ve Öğretimi (Reading Science and Instruction)

Okuduğunu Anlama (Reading Comprehension)

Okuma güçlükleri (Reading Difficulties)

Zihinsel İmaj Oluşturma (Mental Imagery)

Okuryazarlık ve Türleri (Literacy and its types)

Çocukluk Döneminde Bilişsel Gelişim (Childhood Cognitive Development).
 Akademik Personel Sayfanızı Düzenlemek İçin Tıklayınız.

 HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink                                  HyperLink                                           
Copyrihgt © 2012 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Tüm Hakları Saklıdır. egitim@bartin.edu.tr                                                 Grafik & Yazılım: Barış ÇUKURBAŞI